Šiaulių rajono SVV plėtros rėmimo programa

Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos lėšos išlaidų kompensavimo būdu skiriamos šioms paramos priemonėms:
1. naujai steigiamų ūkio subjektų registravimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: atlyginimas VĮ Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikinojo pavadinimo įtraukimą į registrą, notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties patvirtinimą, apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas, juridinio asmens antspaudo gamybos išlaidos. Parama pagal šią priemonę skiriama ne daugiau kaip vienam to paties steigėjo einamaisiais kalendoriniais metais įsteigtam SVV subjektui. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 150 Eur;
2. rinkodaros priemonės. Tinkamos finansuoti išlaidos: reklaminiai leidiniai, skrajutės, lankstinukai, vizitinės kortelės, stendai, iškabos, viešinimo paslaugos. Kompensuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 150 Eur;
3. naujų interneto svetainių, elektroninių parduotuvių sukūrimas, elektroninių parduotuvių nuoma. Tinkamos finansuoti išlaidos: mokestis už atliktus svetainės ir (ar) elektroninės parduotuvės sukūrimo darbus, jos priežiūrą pirmiesiems metams, mokestis už svetainės ir (ar) elektroninės parduotuvės skelbimą serveryje, elektroninės parduotuvės nuomos mokestis pirmiesiems metams. Kompensuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur;
4. darbo priemonių įsigijimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: darbo procese naudojamos mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ir kiti reikmenys, tiesiogiai susiję su SVV subjekto vykdoma veikla, kuriai prašoma paramos (priemonės turi būti susijusios su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir (ar) gaminti prekes, gaminius ar produkciją), mokėjimo kortelių skaitytuvo įsigijimo išlaidos. Kompensuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur;
5. naujų darbo vietų sukūrimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: išlaidos, patirtos darbo vietų funkcionalumui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms įsigyti, kuriant naujas (papildomas) darbo vietas Savivaldybės teritorijoje registruotiems gyventojams įdarbinti (visu etatu, neterminuota darbo sutartimi), kai įkurta darbo vieta išlaikoma ir bendras darbo vietų skaičius įmonėje nemažėja ne trumpiau kaip 1 metus. Kompensuojama iki 300 Eur vienai naujai įkurtai darbo vietai, bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam SVV subjektui per kalendorinius metus;
6. SVV subjekto darbuotojų mokymas. Tinkamos kompensuoti išlaidos: trumpalaikiai (ne ilgesnės kaip 1 mėnesio trukmės) darbuotojų ir (ar) vadovų mokymai, seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai, kuriuos išklausius gaunamas sertifikatas, pažymėjimas ar kitas dokumentas, kuriuo yra patvirtinama, kad mokymai buvo išklausyti, darbuotojas kėlė kvalifikaciją. Kompensuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur;
7. negyvenamųjų patalpų nuoma. Tinkamos finansuoti išlaidos: SVV subjekto gamybos, prekybos ir (ar) paslaugų teikimo veiklai naudojamų negyvenamųjų patalpų, esančių Savivaldybės teritorijoje, nuomos, įsigytos iš trečiųjų asmenų, mokestis. Kompensuojama ne daugiau kaip 500 Eur per kalendorinius metus pirmais veiklos metais, ne daugiau kaip 200 Eur antrais veiklos metais;
8. teritorijų planavimo dokumentų ir (ar) techninių projektų, susijusių su verslo steigimu ar plėtra Savivaldybės teritorijoje, parengimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: Savivaldybės teritorijoje esančių ir SVV subjektui nuosavybės teise priklausančių patalpų, pastatų, statinių, žemės sklypų, kuriuose SVV subjektas vykdo ar vykdys veiklą, techninės dokumentacijos (detaliųjų planų, techninių projektų, techninių darbo projektų) parengimo išlaidos. Kompensuojama iki 50 proc. tinkamų kompensuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur;
9. kredito įstaigos suteiktos paskolos palūkanų mokėjimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: SVV subjektui veiklos plėtrai suteiktos ilgalaikės paskolos pirmų 3 metų palūkanos (faktiškai SVV subjekto kredito įstaigai sumokėtos palūkanos). Kompensuojama ne daugiau kaip 1 000 Eur suma per metus kredito įstaigai mokamų palūkanų.

EINAMAISIAIS KALENDORINIAIS METAIS VIENAS SVV SUBJEKTAS IŠ PROGRAMOS LĖŠŲ GALI GAUTI NE DIDESNĘ NEI 1 000 EUR PARAMĄ.

Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos nuostatai

Prašymas finansinei paramai gauti iš Šiaulių rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos lėšų

Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos biudžeto lėšų naudojimo sutartis