KUNKURSAS FINANSININKO-KONSULTANTO PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbiame konkursą Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro finansininko-konsultanto pareigybei užimti (darbo vieta – Kuršėnų mieste).  Pareigybės paskirtis – tinkamai organizuoti Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro finansinę-buhalterinę ir biudžeto apskaitą, užtikrinti finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, konsultuoti įstaigos klientus buhalterinės apskaitos klausimais, rengti personalo bylas. Pareiginės algos dysis 942,00 eur.

 

  1. Specialieji reikalavimai pretendentams:

1.1. aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;

1.2. turėti 1 metų darbo patirtį (darbo stažą) buhalterinės apskaitos tvarkyme;

1.3. dirbti buhalterinėmis programomis: Biudžetas VS, Būtenta;

1.4. išmanyti viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų, individualių įmonių veiklą ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Viešojo sektoriaus apskaitos finansinius apskaitos standartus („VSAFAS“), Verslo apskaitos standartus („VAS“) ir kitus teisės aktus;

1.5. turi žinoti aukštesniųjų finansinių, kontrolės bei audito įstaigų nutarimus, įsakymus, kitus metodinius ir normatyvinius aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo organizavimo klausimus, taip pat klausimus, susijusius su ūkine bei finansine Centro veikla, finansų, mokesčių ir veiklos įstatymus, Centro struktūrą, jos vystymosi strategiją ir perspektyvą, nuostatus ir tvarkas, kaip Centre organizuoti buhalterinę apskaitą, jos tvarkymo taisykles;

1.6. žinoti  ūkio finansų veiklos analizės metodus, ūkio operacijų ir piniginių lėšų judėjimo, paskirstymo, perskirstymo ir likučių įforminimo tvarką;

1.7. išmanyti darbo apmokėjimo tvarką ir dokumentaciją, medžiagų ir kitų vertybių apskaitos tvarką;

1.8. žinoti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programomis, naudotis internetu, elektroniniu paštu, www.esaskaita.eu sistema;

1.9. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

1.10. būti sąžiningam, pareigingam, darbščiam, laikytis profesinės etikos principų ir sugebėti dirbti kolektyve;

1.11. žinoti kalbos kultūros, bendravimo, etikos normas, korektiškai elgtis, būti pareigingui, darbščiu, gebėti bendrauti, mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;

1.12. nuolat gilinti buhalterinės apskaitos žinias, kelti profesinę kvalifikaciją.

  1. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse per 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) turi pateikti:

 

2.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

2.3. darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;

2.4. gyvenimo aprašymą;

2.5. užpildytą pretendento anketą;

  1. Pretendentų atrankos būdas – Testas žodžiu (pokalbis).

 

  1. Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centre (adresu: J.Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, mob. tel. 8 615 31 441).

 

Comments are closed.