Kryžių kalnas

 

Maždaug 12 km į šiaurę nuo Šiaulių, netoli Šiaulių–Rygos geležinkelio linijos, laukuose stovi nelabai didelis, pailgas, per vidury įdubęs kalnas, visas tankiai nustatytas kryžiais. Tai garsusis Kryžių kalnas, liudijantis pagarbą ir ištikimybę kryžiaus aukai, per kurią Kristus išgelbėjo visų laikų ir kartų žmones. Kryžių kalnas primena ne tik Atpirkėjo kančią bei mirtį, bet ir Jo prisikėlimą ir išaukštinimą, sykiu ir kiekvieno žmogaus išaukštinimą per Kryžiaus slėpinį. Keliaujantys į Kryžių kalną, jame besimeldžiantys, statantys kryžius, liudija iš kryžiaus trykštančią stiprybę, neišsenkančią viltį ir tikėjimą Dievo meile.

Viduramžiais ant šio kalno stovėjusi medinė pilis, kronikose vadinta „Kula“. Ją sunaikino Livonijos kariuomenė 1348 m. Ilgus metus kalnas stovėjo plikas. XIX a. viduryje ant piliakalnio, liaudies vadinto Pilies kalnu, Jurgaičių, Domantų piliakalniu, Maldavimų kalnu, imta statyti kryžius. Vietiniai žmonės pasakoja, kad pirmieji kryžiai pastatyti meldžiant Dievą sveikatos. Anot kitų pasakojimų, kalne kryžius imta statyti 1863 m. sukilime žuvusiesiems atminti. Numalšinusi sukilimą caro valdžia uždraudė statyti kryžius – žmones, kurių sodybose stovėdavo kryžius, bausdavo, o kryžius griaudavo. Maldingi žmonės nė neketino atsisakyti statyti kryžius, tačiau rinkdavosi atokesnę vietą, tokia ir buvo Kryžių kalnas. Tad Kryžių kalnas yra ir visas kliūtis įveikiančios tikėjimo stiprybės ženklas.

Nepaisant caro valdžios draudimų, Pirmojo pasaulinio karo, Kryžių kalnas pamažėl augo. Kalnas suklestėjo tarpukariu. Į jį žmonės kopdavo melstis, jame būdavo aukojamos šv. Mišios. Ypač daug žmonių į kalną rinkdavosi vasaros šventadieniais. Liepos viduryje Kryžių kalne būdavo švenčiami atlaidai. Jų metu kalną apguldavo tūkstantinės žmonių minios.

Sovietų okupacijos laikotarpiu statyti kryžius kalne griežtai drausta, maldininkai vaikyti ir bausti. Negana to, kelis kartus smarkiai apgriautas ir pats kalnas, nuo jo nušluoti visi jame sustatyti kryžiai, atkirsti į jį vedantys keliai. Vienu metu kėsintasi Kryžių kalną net užtvindyti. Viskas klostėsi priešingai okupacinės valdžios lūkesčiams: juo smarkiau buvo naikinamas kalnas, juo galingiau jis atsinaujindavo. Žmonės statydavo kryžius nakčia, juos nešdavo nepaisydami pavojaus, draudimų ir persekiojimų. Kryžių kalnas tapo didvyriško pasipriešinimo tikėjimo laisvės užgniaužimui simboliu.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, į Kryžių kalną nenutrūkstamu srautu ėmė traukti piligrimai. Kryžius imta statyti ir kalno papėdėje, mat pačiame kalne jie jau ėmė netilpti. Pats svarbiausias įvykis Kryžių kalno istorijoje, išgarsinęs jį visame pasaulyje, – popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymas 1993 m. rugsėjo 7 d. Šventasis Tėvas meldėsi Kryžių kalne, aukojo šv. Mišias prie kalno pastatytoje koplyčioje ir kreipėsi į susirinkusią didžiulę tikinčiųjų minią: „Tegul šis Kryžių kalnas antrojo tūkstantmečio po Kristaus pabaigoje liudija ir skelbia naują, trečiąjį tūkstantmetį, skelbia Išganymą ir Atpirkimą, ko niekur kitur nerasime, kaip tik mūsų Atpirkėjo Kryžiuje ir Prisikėlime.“ Savo apsilankymą Kryžių kalne popiežius vėliau daug kartų minėjo įvairiose kalbose.

Jonas Paulius II apsilankęs Italijoje, La Vernos kalno pranciškonų vienuolyne, paragino pranciškonus ir prie Kryžių kalno pastatyti eremą. 2000 m. liepos 8 d. pastatytasis vienuolynas pašventintas.

AUTOBUSU

Šiaulių autobusų stotis (Tilžės g. 109, Šiauliai)
Aikštelė Nr. 12
Kryptis: ŠIAULIAI–JONIŠKIS

Bilietas: ŠIAULIAI–DOMANTAI (Kryžių kalnas)
Išlipti: Domantų stotelė (trečia nuo Šiaulių), 2 km eiti pėsčiomis iki Kryžių kalno

Išvykimo laikas: 6:35 (išskyrus šeštadienį ir sekmadienį), 7:35 (išskyrus sekmadienį), 8:25, 10:25 (išskyrus
sekmadienį), 11:00, 12:15, 13:30 (išskyrus sekmadienį), 14:45, 17:30, 18:10 (išskyrus sekmadienį), 19:30,
21:25.

AUTOMOBILIU

Nuo Šiaulių miesto važiuoti keliu A12 apie 10 km Rygos kryptimi iki nuorodos „Kryžių kalnas 2 km“, sukti į dešinę.

Nuo Joniškio miesto važiuoti keliu A12 apie 30 km Šiaulių kryptimi iki nuorodos „Kryžių kalnas 2 km“, sukti į kairę.

DVIRAČIU

Nuo Šiaulių miesto važiuoti keliu A12 apie 10 km Rygos kryptimi dešinėje pusėje esančiu dviračių takeliu iki nuorodos „Kryžių kalnas 2 km“, sukti į dešinę.

Nuo Joniškio miesto važiuoti keliu A12 apie 30 km Šiaulių kryptimi iki nuorodos „Kryžių kalnas 2 km“, sukti į kairę. Dviračių takelis yra važiuojant nuo Joniškio miesto iki Šiaulių rajono ribos, toliau iki Kryžių kalno važiuojama pagrindiniu keliu.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-129

KRYŽIŲ KALNO-JURGAIČIŲ, DOMANTŲ PILIAKALNIO SU GYVENVIETE (23879) LANKYMO, KRYŽIŲ STATYMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kryžių kalno-Jurgaičių, Domantų piliakalnio su gyvenviete (unikalus kodas – 23879) (toliau – Kryžių kalnas), lankymo, priežiūros ir kryžių statymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato kultūros paveldo objekto viešo naudojimo, lankymo, priežiūros ir kryžių statymo, renginių organizavimo tvarką, draudžiamą veiklą ir atsakomybę už šių Taisyklių pažeidimą.

2. Kryžių kalnas – valstybės reikšmės kultūros paveldo objektas (reikšmingumo lygmuo – nacionalinis), kultūrinės ir visuomeninės reikšmės kultūros paveldo paminklas, kurio vertingųjų savybių pobūdis yra sakralinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), kraštovaizdžio, archeologinis (lemiantis reikšmingumą), kultūrinės raiškos (lemiantis reikšmingumą, svarbus), mitologinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus). Tai atmintina vieta, apipinta padavimais, pilna meno ir etnografinių vertybių, XX a. tautos kančių, vilties ir rezistencijos simbolis, muziejus po atviru dangumi, po 1993 m. rugsėjo 7 d. Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo išgarsėjęs visame pasaulyje. Vienas iš ryškiausių Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų Lietuvoje.

3. Kryžių kalno teritorija (6,3786 ha, unikalus žemės sklypo numeris 9134-0011-0051), joje esantys kultūros paveldo objektai (Kryžių kalno koplyčia, unikalus numeris – 36136; kompleksą sudarantys piliakalnis, unikalus numeris – 3295 ir gyvenvietė, unikalus numeris – 23880), kultūrinis kraštovaizdis saugomi, tvarkomi ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka parengtais ir patvirtintais Kryžių kalno detaliaisiais planais (toliau – Detalieji planai), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio padalinio parengtu Saugomo kultūros paveldo objekto apsaugos reglamentu (toliau – Reglamentas) bei Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijos normomis.

4. Kryžių kalno priežiūrą ir viešą naudojimą pagal paskirtį užtikrina Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Valdytojas) ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).

5. Kryžių kalno lankytojai bei fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – lankytojai), vykdantys veiklą Kryžių kalne, privalo laikytis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių veiklą saugomose teritorijose, reikalavimų, Detaliųjų planų sprendinių bei šių Taisyklių reikalavimų.

6. Kryžių kalno lankytojai turi galimybę laisvai susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

 II. KRYŽIŲ KALNO LANKYMO REIKALAVIMAI IR APRIBOJIMAI

7. Kryžių kalnas pažinimui ir viešam naudojimui gali būti lankomas pavienių asmenų ar lankytojų grupių laikantis šių Taisyklių tvarkos.

8. Fiziniams ir juridiniams asmenims prie Kryžių kalno, prieš penkiolika dienų suderinus su Valdytoju (Kultūros paveldo skyriumi), Šiaulių rajono policijos komisariatu, Šiaulių rajono priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, pritariant Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritoriniam padaliniui, gali būti leidžiama:
8.1. organizuoti masinius renginius, kuriuose numatomas didesnis negu 100 lankytojų skaičius;
8.2. naudoti laikinuosius statinius, įrengimus ar technines priemones;
8.3. vykdyti kultūrinio kraštovaizdžio, kultūros paveldo objektų mokslinio tyrimo ir tvarkybos darbus;
8.4. kita veikla, atitinkanti Reglamentą ir nurodyta Detaliuosiuose planuose bei šiose Taisyklėse.

9. Fotografuoti ar filmuoti Kryžių kalne komerciniais tikslais galima tik gavus Valdytojo (Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus) leidimą.

10. Kryžių kalno lankytojai turi teisę:
10.1. lankytis Kryžių kalne bet kuriuo paros metu;
10.2. fotografuoti ir filmuoti nekomerciniais tikslais;
10.3. naudotis esančia infrastruktūra ir teikiamomis paslaugomis;
10.4. statyti transporto priemones tam tikslui skirtose vietose, t. y. specialiai tam tikslui įrengtose ir kelio ženklais pažymėtose aikštelėse;
10.5. statyti tik medinius kryžius, koplytstulpius, stogastulpius laikydamiesi šių Taisyklių reikalavimų.

11. Kryžių kalno lankytojams Kryžių kalno teritorijoje draudžiama:
11.1. važinėti Kryžių kalno teritorijoje motorinėmis transporto priemonėmis ir statyti jas tam tikslui neskirtose ar atitinkamais ženklais nepažymėtose vietose;
11.2. važinėti dviračiais ant piliakalnio, vad. Šventkalniu, Kryžių, Pilies kalnu (unikalus numeris – 3295);
11.3. įrengti Kryžių kalno teritorijoje stovyklavietes ir kurti laužus tam tikslui nenustatytose, neįrengtose ir nepažymėtose vietose;
11.4. Kryžių kalne deginti žvakes (išskyrus tam tikslui skirtą ir paženklintą vietą), rūkyti, taip sukeliant gaisro pavojų;
11.5. naikinti ir gadinti Kryžių kalno ženklinimui skirtus stendus, ženklus bei informacines rodykles, apsaugos technines priemones, riboženklius, gadinti informacinę ir ekspozicinę įrangą bei niokoti infrastruktūrinius įrenginius;
11.6. savavališkai kirsti ar žaloti medžius, krūmus, niokoti vejas ir gėlynus, skinti ar rauti dekoratyvinius augalus, ardyti bei kasinėti žemės paviršių niokoti ir teršti gamtos aplinką, teršti upės vandenis ir pakrantę;
11.7. triukšmauti ar kitaip trukdyti Kryžių kalno lankytojams bei maldininkams;
11.8. elgetauti, savavališkai, be Kryžių kalno valdytojo leidimo, rinkti lėšas;
11.9. garsiniais aparatais leisti muziką (išskyrus organizuojamų renginių metu ar suderinus su Kryžių kalną prižiūrinčia institucija);
11.10. drumsti rimtį maldininkų procesijų bei kitų apeigų metu ir skleisti tarpkonfesinę nesantaiką;
11.11. trukdyti vykdomiems paveldosauginiams tvarkybos darbams ir moksliniams tyrimams;
11.12. teritorijoje naikinti ar kitaip žaloti esamus statinius (kryžius, koplytstulpius, stogastulpius ir pan.), taip pat keisti jų buvimo vietą, pasisavinti ar naudoti juos savais tikslais nesuderinus su Kryžių kalną prižiūrinčia institucija;
11.14. atlikti veiksmus, galinčius sukelti žemės paviršiaus eroziją, kasti, arti žemę, žaloti Vertybes.
11.15. Kryžių kalno teritorijoje vedžioti šunis ir kitus gyvūnus.

12. Kryžių kalno lankytojai privalo:
12.1. saugoti Kryžių kalną, jo gamtinę aplinką, kraštovaizdį, tausoti Vertybes ar jų vertės požymius;
12.2. laikytis šiomis Taisyklėmis nustatytų ir esančiuose stenduose bei ženkluose nurodytų draudimų ir apribojimų;
12.3. nepažeisti kitų lankytojų teisių;12.4. apie pastebėtus Vertybių ir gamtinės aplinkos niokojimo atvejus pranešti Valdytojui (Kultūros paveldo skyriui).

13. Esant tiesioginei Kryžių kalno vertingųjų savybių sužalojimo grėsmei, atsakingos už kultūros paveldo objekto apsaugą institucijos gali riboti kultūros paveldo objekto lankymą ir naudojimą.

III. KRYŽIŲ STATYMO KRYŽIŲ KALNE TVARKA

14. Siekiant išlaikyti Kryžių kalno autentiškumą, kryžių statymo tradicijas ir bendrą estetinį Kryžių kalno vaizdą, lankytojai turi teisę statyti medinius kryžius, koplytstulpius, stogastulpius iki 3 metrų aukščio nesudarant grėsmės jau esantiems statiniams ir nemenkinant sakralumo, nenaikinant prieš tai pastatytų objektų.

15. Dėl vietos parinkimo aukštesniems negu 3 metrai (virš žemės paviršiaus) statiniams (mediniams kryžiams, koplytstulpiams, stogastulpiams ir pan.) kreiptis į Valdytoją (Meškuičių seniūniją).

16. Restauruoti, atnaujinti jau pastatytus kryžius bei statyti kitus 14 punkte neišvardintus objektus (statinius) Kryžių kalno teritorijoje galima tik gavus raštišką Valdytojo (Kultūros paveldo skyriaus) leidimą.

17. Kryžių kalno lankytojams draudžiama:
17.1. savavališkai griauti, naikinti, perstatinėti anksčiau pastatytus Kryžių kalno objektus;
17.2. statyti kryžius iš kapinių su mirusiojo pavarde ar kryžius, likusius nuo mirusiojo kapo po laidotuvių;
17.3. statyti kryžius ant takų ir aikštėje.

IV. KRYŽIŲ KALNO PRIEŽIŪRA

18. Kryžių kalno Valdytojas, vadovaudamasis Reglamentu:
18.1. nuolat prižiūri Kryžių kalną, jo teritoriją, laiku šalina atsiradusius defektus ir apsaugo nuo neigiamo aplinkos poveikio;
18.2. praneša Kultūros paveldo departamentui apie kultūros vertybei iškilusią grėsmę, kurios pats pašalinti nepajėgia arba tam neturi reikiamos kvalifikacijos ar leidimo;
18.3. leidžia Departamentui kultūros paveldo objektą ženklinti tipinėmis ar individualiai sukurtomis lentomis bei rodyklėmis;
18.4. gauti Departamento sutikimą, jei norima dalyti į atskiras dalis saugomą objektą, keisti teritorijos užstatymo režimą, pastatų paskirtį, įrengti komercines reklamas, lauko antenas ir kitus techninius įrenginius;
18.5. gauti Departamento leidimą, jei norima atlikti tvarkomuosius paveldosaugos ar tvarkomuosius statybos darbus;
18.6. leisti Departamento specialistams apžiūrėti kultūros paveldo objektą, fiksuoti jo būklę ir sutartomis sąlygomis atlikti tyrimus.

19. Kryžių kalno Valdytojas (Meškuičių seniūnija), vadovaudamasis Reglamentu:
19.1. atlieka Kryžių kalno ir jo teritorijos priežiūros darbus;
19.2. saugo objekto vertingąsias savybes, tradicijas, medžiagiškumą ir kitus autentiškumo požymius;
19.3. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl kryžių statymo vietos parinkimo;
19.4. išduoda leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims, prekiaujantiems prie Kryžių kalno, ir kontroliuoja jų veiklą.

20. Prekiauti prie Kryžių kalno religine atributika, kryžiais, suvenyrais bei kita turizmui skirta atributika galima tik specialiai tam skirtose vietose, vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės prekybos turgavietėse ir viešosiose vietose taisyklėmis bei galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

 V. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

21. Kryžių kalno teritorijoje fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos ir elgesio apribojimų, nustatytų šiose Taisyklėse, jose nurodytuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

22. Fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalą Kryžių kalnui, jo teritorijos bei apsaugos zonų vertingosioms savybėms, privalo atlyginti žalą kiek įmanoma natūra (atkurti pirminę Vertybės ar teritorijos būklę) bei atlyginti padarytus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Kryžiai, kiti statiniai, pastatyti pažeidžiant šias Taisykles arba įstatymus, nugriaunami, o nugriovimo darbų išlaidos pateikiamos atlyginti statytojui.

24. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Taisyklės viešai paskelbiamos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos interneto tinklalapyje ir Kryžių kalno informaciniame stende.

26. Taisyklių papildymus, pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

VIETINĖ RINKLIAVA UŽ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMĄ AIKŠTELĖJE PRIE KRYŽIŲ KALNO

*Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-239 (DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE PRIE KRYŽIŲ KALNO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO) pakeitimo

Popiežius Jonas Paulius II, 1993 m. rudenį, kelioms savaitėms teprabėgus nuo jo kelionės po Lietuvą, lankydamasis Italijoje, La Vernos kalno pranciškonų vienuolyne, brolius pranciškonus paragino pastatyti prie Kryžių kalno vienuolyną. Pranciškonai veikiai atsiliepė į popiežiaus paraginimą. Eremo projektą sukūrė architektai Angelo Polesello ir Nunzio Rimmaudo, o statybą prižiūrėjo Šiaulių rajono vyr. architektas A. Jukna. Kertinis vienuolyno akmuo išrėžtas iš La Vernos kalno, jį pašventino popiežius Jonas Paulius II, akmenyje saugoma kapsulė su vienuolyno steigimo dokumentais. Pastatą, stovintį 300 metrų nuo Kryžių kalno, statyti padėjo Toskanos provincijos broliai pranciškonai.

Vienuolynas iškilmingai pašventintas 2000 m. liepos 8 d.

Vienuolyne įrengta keliolika celių, koplyčia, biblioteka. Koplyčią puošia Algirdo Dovydėno vitražai pranciškonų vienuolijos istorijos tema, išraiškingas altorius, tabernakulis ir pulpitas (autorius – dalininkas Rimantas Sakalauskas). Altoriaus reljefuose atsiskleidžia Kryžių kalno ir La Vernos kalno sąsajos. Ant šio kalno melsdamasis šv. Pranciškus gavo stigmas – Kristaus žaizdas.

Šiuose Mažesniųjų brolių ordino (OFM – pranciškonų) namuose įsikūręs Lietuvos šv. Kazimiero provincijos noviciatas. Sykiu broliai pranciškonai yra tarsi Kryžių kalno globėjai. Vienuolyne gali rasti prieglobstį tyloje norintys susikaupti maldininkai.

Pamaldos vienuolyno koplyčioje

Kryžių kalno vienuolyno koplyčia atidaryta 8.00–21.00.

Šv. Mišios darbo dienomis 18.00, šeštadieniais ir sekmadieniais 11.00.

Nuo 8.00–21.00 galima užsakyti Šv. Mišias, atlikti išpažintį ir pašventinti religinius daiktus.

Dėl šv. Mišių rezervavimo kreipkitės tel. + 370 41 52 77 33.

Krikšto ir Santuokos sakramentai neteikiami.